TRAV-LER

داراى برس هاى بین دنــدانى مقاوم با اندازه هاى متنوع

توضیحات محصول

داراى برس هاى بین دنــدانى مقاوم با اندازه هاى متنوع

  • داراى پوشش کلرهگزیدین که در هر باراستفاده آن را در برابر باکترى هاى مضر ایمن مى سازد.
  • قابلیت انعطاف پذیرى سر مسواك تا 90 درجه جهت دسترسى آسان تر به همه فضاهاى دهانى
  • داراى الـــیافى با سر مـثلثى شکل که 25 ٪ پلاك میکروبى بیشترى را در مقایسه با دیگر بین دندانى ها از بین مى برد.
  • داراى انواع سرهاى مخروطى و استوانه اى شکل موجود در 7 اندازه