TECHNIC

مناسب براى مسواك زدن در زاویه ۴۵ درجه

توضیحات محصول

مناسب براى مسواك زدن در زاویه ۴۵ درجه

  • داراى چیدمان منحصر به فرد الیاف:

چیدمان دام تریم: براى تمیز کردن زیر خط لثه که محل شروع بیمارى هاى لثه است.

چیدمان الیاف نافذ در فضاهاى بین دندانى:

براى تمیزکردن فضاهاى بین دندانى

چیدمان سوپرتیپ: براى تمیز کردن نقاط دور از دسترس که الیاف عادى قادر به نفوذ در آنها نیستند، گردن بلند براى تسهیل اجراى درست تکنیک مسواك زدن.

  • داراى دسته چهار وجهى: این طراحى ویژه سبب مى شود تا مسواك به گونه اى در دست قرار گیرد که الیاف آن دقیقا روى زاویه صحیح مسواك (45 درجه) قرار گیرد.
  • موجود در انواع:
  • سر کوچک با الیاف نرم
  • سر بزرگ با الیاف متوسط و نرم