TONGUE CLEANER

برطرف کننده باکترى هاى مضر سطح زبان

توضیحات محصول

برطرف کننده باکترى هاى مضر سطح زبان

  • زدودن باکترى ها، پلاك ها و باقى مانده غذا از سطح زبان که عامل اصلى بوى بد دهان است.
  • داراى دو سر براى عملکرد دوگانه جهت تمیز کردن فراگیر پرزهاى زبان:
  • دو ردیف پرز براى تمیز کردن چین ها و شکاف هاى کوچک روى سطح زبان
  • دو ردیف خراش دهنده براى تمیز کردن کامل پلاك ها و آلودگى هاى جدا شده
  • دسته راحت با طراحى ارگونومیک براى پشتیبانى و کنترل بیشتر در هنگام مسواك زدن